سپنج

نقش مدیران در تعیین استراتژی های مهم

.استراتژی های مهم و اصلی نمایانگر کیفیت دستیابی به اهداف گسترده می باشد
استراتژی های اصلی یک درک عمومی از هویت فعالیتهای اصلی سازمان به شمار می آید. عناوین این دوازده استراتژی عبارتند از : ۱- تمرکز گرایی ۲- توسعه بازار ۳- بهبود کالا ۴- نوآوری ۵- ائتلاف افقی ۶- ائتلاف عمودی ۷- سرمایه گذاری مشترک ۸- تنوع بخش متمرکز ۹ – تنوع بخش مختلط ۱۰- کاهش طول یا تغییر مسیر ۱۱- رهاسازی ۱۲- تصفیه

 


نقش مدیران در اتخاذ تصمیم های استراتژیک بهتر
برای انتخاب هر یک از سبک های تصمیم گیری استراتژیک در شرایط و موقعیت های خاص می توان مباحث و بررسی های خوبی انجام داد البته ما در بیشتر شرایط ، سبک تصمیم گیری استرتژیک « برنامه ریزی » را پیشنهاد می کنیم ؛ زیرا شامل عناصر اساسی و اصلی مدیریت استراتژیک می باشد . ما فرآیند تصمیم گیری استراتژیک هشت مرحله ای زیر را پیشنهاد می کنیم :

۱- ارزیابی نتایج عملکرد فعلی : در پیوند با « الف » بازگشت سرمایه ، سود آوری ، و غیره و « ب » وجهه استراتژیک شرکت در حال حاضر مأموریت ، اهداف ، استراتژی ها و سیاستها .

۲- بررسی وضعیت اداره شرکت : یعنی بررسی عملکرد هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت .

۳- بررسی محیط خارجی : برای کشف عوامل استراتژیکی که فرصت ها و تهدیدها را به وجود می آورند .

۴- بررسی محیط داخلی شرکت : برای تعیین عواملی که نقاط قوت و نقاط ضعف هستند .

۵- تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT ) برای الف ) کشف و مشخص کردن مشکلات و ب ) بررسی و بازنگری مأموریت و اهداف شرکت در صورت لزوم .

۶- خلق و ارزیابی و انتخاب بهترین استراتژی جایگزین : با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در قدم پنجم .

۷- اجرای استراتژی های انتخاب شده بوسیله برنامه ها و بودجه ها و رویه ها .

۸- ارزیابی استراتژی های اجرا شده : از طریق سیستمهای بازخور و کنترل فعالیتها برای مطمئن شدن از این که خیلی از طرحهای مصوب دور و منحرف نشده اند .

شرکت هایی مثل وارنر – لمبرت ، دیتون هورسن ، اون پروداکتس ؛ بچتل گروپ ، تایسی با موفقیت این روش را مورد استفاده قرار داده اند .

منبع:سایت مجله گرشگری الی گشت